Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Canviar les regles del (video)joc. Mecanismes de control contractual en plataformes d’entret...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Canviar les regles del (video)joc. Mecanismes de control contractual en plataformes d’entreteniment en línia

Author:

Antoni Rubí Puig

Universitat Pompeu Fabra, ES
About Antoni
Lecturer in Civil Law, Pompeu Fabra University
X close

Resum

L'objectiu d'aquest article és examinar l'abast jurídic de les facultats d'exclusió i control que atorguen els drets de propietat intel·lectual i, sobretot, el dret de contractes als qui posen a disposició en línia un videojoc o un altre producte d'entreteniment. A partir d'una sentència nord-americana recent, MDY Industries v. Blizzard Entertainment, es fa una relació dels problemes que planteja el recurs als remeis propis del dret de contractes, enfront de les solucions jurídiques previstes per a la infracció de drets d'autor, per a controlar les conductes dels usuaris d'una plataforma en línia, com ara en el supòsit de fet jutjat, la prohibició establerta en una llicència de programari de fer servir programes robot en interacció amb un videojoc.

A partir de la discussió del cas citat, l'article identifica els principals problemes que genera la interrelació entre drets d'autor i dret de contractes i els seus efectes sobre la innovació i la competència en el mercat. La comprensió d'aquesta interrelació s'ha de centrar, entre altres aspectes, a examinar: (1) la qüestió de si, gràcies a l'autonomia privada, mitjançant una llicència d'usuari, unes condicions d'ús predisposades o, si és el cas, un contracte negociat entre les parts es pot alterar l'equilibri d'interessos dissenyat pel legislador en la regulació sobre drets d'autor; (2) la formació del consentiment en el cas de llicències d'usuari o altres contractes; (3) els límits al principi d'eficàcia relativa del contracte i a la creació de facto de drets amb eficàcia absoluta; (4) les diferències en el règim de remeis disponibles davant un incompliment d'una llicència que proporcionen, d'una banda, el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual (TRLPI) i, de l'altra, el Codi civil, i (5) els límits que pot imposar el dret de defensa de la competència a l'ús del dret de contractes.

How to Cite: Rubí Puig, A., 2012. Canviar les regles del (video)joc. Mecanismes de control contractual en plataformes d’entreteniment en línia. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (14), pp.75–87. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i14.1564
Publicat a 26 Nov 2012.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • ePUB (ES)

    comments powered by Disqus