Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Quant a

Temàtica i objectius

IDP. Revista d'Internet, Dret i Política és una publicació electrònica impulsada pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC que té com a objectiu la comunicació i la divulgació científica de treballs de recerca, anàlisi i investigació sobre els reptes i les qüestions que les tecnologies de la informació i la comunicació plantegen respecte al dret i la ciència política. Els treballs publicats comuniquen resultats d'investigació originals.

Els àmbits temàtics propis de la revista són, en general, els que plantegen la reflexió i discussió sobre el contingut i abast dels canvis que les tecnologies de la informació i la comunicació —i, en particular, internet— comporten en els camps del dret, la política, la criminologia i l'Administració pública. Així, entre altres, la incidència de la tecnologia en els drets fonamentals, la protecció de dades, la propietat intel·lectual i la llibertat d'expressió a la xarxa, la ciberdelinqüència, l'administració electrònica, les noves formes de participació política i el comerç electrònic són temes que poden ser objecte de les contribucions a la revista. I això tant des del punt de vista de la reflexió teòrica com des del de la presentació d'experiències concretes en alguns d'aquests camps.

Cada número d'IDP conté una secció d’articles (a vegades estructurats com a monogràfic), un apartat específic destinat a activitats acadèmiques i de recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i un apartat destinat a novetats legislatives i jurisprudencials.

Llengües de recepció i publicació

La principal llengua de publicació d'IDP és l'espanyol.

Tots els articles publicats a IDP passen per un procés de correcció d'estil i format i revisió lingüística de l'anglès, el català o l'espanyol segons correspongui. A criteri del Consell de Direcció es tradueixen al català, espanyol o anglès alguns articles. Igualment IDP publica sistemàticament el títol, el resum i les paraules clau de tots els articles i de totes les ressenyes en català, castellà i anglès.


Freqüència de publicació

IDP. Revista d'Internet, Dret i Política és una revista que publica el seu número complet semestralment, al març i a l'octubre, si bé la publicació dels articles és on line first o publicació continuada a partir del març del 2019.  


Política d'accés obert

Aquesta revista proporciona accés obert immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l'intercanvi global de coneixement.

Els autors poden dipositar els seus treballs en repositoris d'accés obert, ja sigui abans de la revisió per parells (com a pre-prints) o després (com a post-prints).

Aquesta revista no aplica cap càrrec econòmic ni en l’entrega d’articles (submission charges) ni per a la producció editorial dels articles (article processing charges, APC).


Política d'arxiu

La política d'arxiu i preservació a llarg termini dels articles publicats a la revista IDP es resol amb l'O2, el repositori de documents digitals de la Universitat Oberta de Catalunya.

Consta també la preservació a e-Depot, l'arxiu digital que garanteix l'accés a llarg termini als objectes digitals de la Biblioteca Nacional dels Països Baixos.

La preservació mitjançant LOCKSS està en procés de definició.


Declaració ètica sobre publicació i males pràctiques

La Universitat Oberta de Catalunya es compromet a garantir l'ètica i la qualitat dels articles que es publiquen tenint com a referència, d'una banda, el Codi Ètic de la Universitat Oberta de Catalunya i Codi de Bones Pràctiques de Recerca i Innovació,[1] i el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE)[2] i el CSE's White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications.[3] Al mateix temps, garanteix una resposta adequada a les necessitats dels lectors i els autors, assegurant la qualitat dels textos que es publiquen, i protegint i respectant el contingut i la integritat dels articles.

El Comitè Editorial de la revista IDP es compromet a publicar les correccions, els aclariments, les retraccions i les disculpes quan calgui. En acompliment d'aquestes bones pràctiques, es publiquen el sistema d'arbitratge que es fa servir per a la selecció dels articles, i els criteris d'avaluació que els avaluadors externs (anònims i d'experts) han d'aplicar. IDP manté actualitzats aquests criteris, basats exclusivament en la rellevància científica, l'originalitat, la claredat i la pertinència de l'article que s'ha presentat.

Es garanteix, en tot moment, la confidencialitat del procés d'avaluació: l'anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s'avalua, l'informe raonat emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès Editorial, Assessor i Científic. De la mateixa manera, es mantindrà la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l'article.

IDP declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja han estat publicats. Per aquesta raó, IDP serà especialment estricta amb el plagi, i els textos que s'identifiquin com a tal s'eliminaran de la revista o no s'arribaran a publicar. La revista actuarà, en aquests casos, amb tanta rapidesa com sigui possible. En acceptar els termes i els acords expressats per la nostra revista, els autors han de garantir que l'article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d'autor de tercers. Els autors també han de justificar que, en el cas d'un article d'autoria compartida, hi ha hagut un consens ple de tots els autors afectats i que el text no ha estat presentat ni publicat prèviament en un altre mitjà de difusió.

Autoria

Els autors dels manuscrits han de garantir que el treball lliurat a la revista IDP és original i no conté fragments d'obres d'altres autors ni fragments de treballs propis publicats anteriorment. A més, els autors han de confirmar la veracitat de la dada; és a dir, que la dada empírica no ha estat alterada per a confirmar la hipòtesi.

Els autors es comprometen a assegurar que els materials consultats són els més actuals i pertinents dins de l'àmbit en què s'ha dut a terme la recerca, i que han tingut en compte tots els diferents corrents de pensament que hi ha.

En l'autoria del treball, els autors han de garantir que hi han inclòs totes les persones que han fet una contribució científica significativa i intel·lectual en la conceptualització i la planificació del treball, alhora que han participat en la interpretació dels resultats i la redacció de l'article. Tanmateix, els autors han d'estar jeràrquicament organitzats d'acord amb el seu nivell de responsabilitat i els seus rols.

Tots els autors accepten la responsabilitat del que han escrit.

Revisió

Els revisors es comprometen a fer una revisió crítica, sincera, constructiva i imparcial dels treballs i a avaluar-los tan ràpidament com sigui possible per tal de respectar les dates límit.

Els revisors només revisen el manuscrit si pensen que són competents en la matèria de què tracta i si no hi ha cap conflicte d'interès.

Els revisors han de lliurar un informe complet i crític amb referències adequades al procediment de revisió de la revista i a les normes públiques establertes per ells mateixos, especialment quan hagin de comunicar que el treball ha estat refusat. A més, estan obligats a informar els editors de qualsevol part del treball que s'hagi publicat prèviament o que sigui revisada per una altra publicació.

Els revisors no han de tenir cap conflicte d'interès respecte a la investigació que es vol publicar, els autors o el finançament de la recerca.

El Comitè de Redacció de IDP, un cop ha confirmat que l'article compleix les normes d'estil i de contingut que s'indiquen en els criteris editorials, remetrà l'article a dos experts revisors anònims i aliens a la institució d'adscripció de l'autor o dels autors, segons la modalitat de doble cec.

La valoració tindrà en compte l'interès de l'article, la seva contribució al coneixement del tema de què tracta, les novetats que aporta, les relacions establertes correctament, el judici crític que s'hi desenvolupa, les referències bibliogràfiques utilitzades, la redacció correcta, etc., i indicarà recomanacions, en cas que siguin pertinents, per a aconseguir-hi una possible millora.

D'acord amb les recomanacions dels revisors, el director de la revista comunicarà a l'autor o els autors el resultat motivat de l'avaluació per correu electrònic a l'adreça que hagi o hagin utilitzat per a trametre l'article. Els revisors comunicaran a l'autor principal, i de manera totalment confidencial, el resultat de la revisió (publicació sense canvis, publicació amb correccions lleus, publicació amb correccions importants, o no aconsellable de publicar) i les seves observacions i comentaris.

Si el manuscrit s'ha acceptat amb modificacions, l'autor o els autors hauran de reexpedir una nova versió de l'article atenent les demandes i els suggeriments dels avaluadors externs. L'autor o els autors, si volen, també podran aportar una carta al Comitè de Redacció, en la qual han d'indicar el contingut de les modificacions de l'article.

Segons el grau de compliment de les modificacions sol·licitades, el Comitè de Redacció es pronunciarà sobre si és pertinent o no la publicació de l'article. Aquesta decisió serà comunicada a l'autor o als autors pel director de la revista.

__________

Notes al peu

[1] Codi Ètic de la Universitat Oberta de Catalunya i Codi de Bones Pràctiques de Recerca i Innovació.

[2] Committee on Publication Ethics (COPE). Code of conduct and best practice guidelines for journal editors.

[3] Scott-Lichter, D.; Editorial Policy Committee, Council of Science Editors. CSE'S White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications. Actualització 2012. 3a. edició revisada. Wheat Ridge, CO: 2012. [Data de consulta: 28 de maig de 2013].


Indexació

IDP. Revista d'Internet, Dret i Política ha estat acceptada i indexada en els directoris, catàlegs, biblioteques i bases de dades següents:

Bases de dades per a l'avaluació, identificació i/o impacte de revistes científiques

Bases de dades de recursos acadèmics sobre ciències socials, dret i societat de la informació

Directoris de referència de publicacions periòdiques

Bases de dades de sumaris

Bases de dades de revistes amb accés obert

Catàlegs de biblioteques

Sistema d'identificació persistent d'articles


Taxes de publicació

Atès que els costos de publicació de la revista IDP estan coberts pels pressupostos interns de la universitat editora (UOC), els autors no han de pagar cap taxa per a l'edició de l'article (article-processing charges, APC). Per això la revista no té cap política per subvencionar articles (waivers).


Política de publicitat

La revista només mostra els anuncis que són de rellevància per al seu àmbit d'aplicació i que siguin d'interès per als lectors (per exemple properes conferències). Tots els espais publicitaris es proporcionen de forma gratuïta i l'editor té el dret de rebutjar o retirar anuncis en qualsevol moment.

Si desitja proposar un anunci potencial, si us plau, posi’s en contacte amb l'equip editorial. Tots els anuncis es mostren a la columna dreta de la revista i s'hauran d'adaptar a una mida de 120 píxels d’amplada. Totes les imatges s’hauran d’enviar a l’editor.

 


IDP en xifres


Enllaços ràpids